Follow ZERO-85 to join the conversation.

When you follow ZERO-85, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

ZERO-85

Bialystok, Poland

zero n III, Ms. zerze; lm D. zer

1. techn. «początkowy punkt na skali, podziałce, od którego się coś mierzy, oblicza; także: liczba odgraniczająca wartości dodatnie od ujemnych»

2. mat. «liczba oznaczona symbolem 0, która dodana do dowolnej liczby nie zmienia jej wartości»

3. pot. «brak czegokolwiek; nic»

4. muz. "zero-85" «garaż, jesień 2000, muzyka, język białoruski + różne inne rzeczy»